China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 105703-04-6 Methanone, (4-methoxyphenyl)[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-

105703-04-6 Methanone, (4-methoxyphenyl)[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-

Product Name Methanone, (4-methoxyphenyl)[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-
Molecular Formula C22H21NO2
CAS Registry Number 105703-04-6
Molecular Structure


    Suppliers for 105703-04-6(0):