China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1227563-09-8 (3-Hydroxy-6-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methanol

1227563-09-8 (3-Hydroxy-6-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methanol

Product Name (3-Hydroxy-6-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-methanol
CAS Registry Number 1227563-09-8