China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1318129-92-8 (2S,4S)-methyl 1-benzyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate

1318129-92-8 (2S,4S)-methyl 1-benzyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate

Product Name (2S,4S)-methyl 1-benzyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
CAS Registry Number 1318129-92-8