China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1378388-16-9 (2S,4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(MethoxyMethyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid

1378388-16-9 (2S,4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(MethoxyMethyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid

Product Name (2S,4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(MethoxyMethyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonyms (2S,4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(methoxymethyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;(2S,4S)-4-(Methoxymethyl)-1,2-pyrrolidine dicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester;(2s,4s)-4-(methoxymethyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester
CAS Registry Number 1378388-16-9