China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1597407-58-3 (3-hydroxy-3-((S)-1-((S)-2-hydroxy-1-phenylethyl)piperidin-2-yl)azetidin-1-yl)(2,3,4-trifluorophenyl)methanone

1597407-58-3 (3-hydroxy-3-((S)-1-((S)-2-hydroxy-1-phenylethyl)piperidin-2-yl)azetidin-1-yl)(2,3,4-trifluorophenyl)methanone

Product Name (3-hydroxy-3-((S)-1-((S)-2-hydroxy-1-phenylethyl)piperidin-2-yl)azetidin-1-yl)(2,3,4-trifluorophenyl)methanone
CAS Registry Number 1597407-58-3