China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 207612-84-8 N-(2-carboxyethyl)-N-[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-, mono(4-methylbenzenesulfon-ate) b-Alanine

207612-84-8 N-(2-carboxyethyl)-N-[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-, mono(4-methylbenzenesulfon-ate) b-Alanine

Product Name N-(2-carboxyethyl)-N-[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-, mono(4-methylbenzenesulfon-ate) b-Alanine
CAS Registry Number 207612-84-8