China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 362698-87-1 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)methoxy]benzoyl]amino]-4-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

362698-87-1 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)methoxy]benzoyl]amino]-4-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

Product Name 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)methoxy]benzoyl]amino]-4-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
Molecular Formula C28H37N3O6
CAS Registry Number 362698-87-1
Molecular Structure


    Suppliers for 362698-87-1(0):