China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 497144-27-1 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-[(1E)-2-phenylethenyl]-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-, (3R,4S)-rel-

497144-27-1 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-[(1E)-2-phenylethenyl]-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-, (3R,4S)-rel-

Product Name 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-[(1E)-2-phenylethenyl]-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-, (3R,4S)-rel-
Molecular Formula C29H49NO2Si3
CAS Registry Number 497144-27-1
Molecular Structure


    Suppliers for 497144-27-1(0):