China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 497877-05-1 1-Piperidinecarboxylic acid,3-[[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl][(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-, 1,1-dimethylethyl ester

497877-05-1 1-Piperidinecarboxylic acid,3-[[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl][(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-, 1,1-dimethylethyl ester

Product Name 1-Piperidinecarboxylic acid,3-[[[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl][(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-, 1,1-dimethylethyl ester
Molecular Formula C26H34N2O7S
CAS Registry Number 497877-05-1
Molecular Structure


    Suppliers for 497877-05-1(0):