China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 50505-81-2 (S)-2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethanamine hydrochloride

50505-81-2 (S)-2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethanamine hydrochloride

Product Name (S)-2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethanamine hydrochloride
CAS Registry Number 50505-81-2