China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 62420-42-2 Thymidine, 5'-O-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-, 3'-(4-chlorophenyl3-methyl-1H-imidazolium-1-ylphosphonate)

62420-42-2 Thymidine, 5'-O-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-, 3'-(4-chlorophenyl3-methyl-1H-imidazolium-1-ylphosphonate)

Product Name Thymidine, 5'-O-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-, 3'-(4-chlorophenyl3-methyl-1H-imidazolium-1-ylphosphonate)
Molecular Formula C40H39ClN4O8P
CAS Registry Number 62420-42-2
Molecular Structure


    Suppliers for 62420-42-2(0):