China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-19-6 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-19-6 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C45H46ClN3O7S2
CAS Registry Number 683813-19-6
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-19-6(0):