China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-65-2 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-2-[2-[[[(3,5-dimethylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-65-2 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-2-[2-[[[(3,5-dimethylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-2-[2-[[[(3,5-dimethylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C42H41ClN2O5S
CAS Registry Number 683813-65-2
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-65-2(0):