China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-74-3 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-74-3 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C38H37ClN4O5S
CAS Registry Number 683813-74-3
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-74-3(0):