China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 727989-99-3 1-Piperazinesulfonamide,N-[4-[2-[[(2R)-2-(6-chloro-3-pyridinyl)-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylpropyl]phenyl]-4-(phenylmethyl)-

727989-99-3 1-Piperazinesulfonamide,N-[4-[2-[[(2R)-2-(6-chloro-3-pyridinyl)-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylpropyl]phenyl]-4-(phenylmethyl)-

Product Name 1-Piperazinesulfonamide,N-[4-[2-[[(2R)-2-(6-chloro-3-pyridinyl)-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylpropyl]phenyl]-4-(phenylmethyl)-
Molecular Formula C34H50ClN5O3SSi
CAS Registry Number 727989-99-3
Molecular Structure


    Suppliers for 727989-99-3(0):