China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 80629-46-5 methyl [2S-[2α,5α,6α,6(S*)]]-6-bromo-6-(1-hydroxyethyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate

80629-46-5 methyl [2S-[2α,5α,6α,6(S*)]]-6-bromo-6-(1-hydroxyethyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate

Product Name methyl [2S-[2α,5α,6α,6(S*)]]-6-bromo-6-(1-hydroxyethyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Synonyms Methyl (2S-(2alpha,5alpha,6alpha,6(S*)))-6-bromo-6-(1-hydroxyethyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylate;(2S,5R,6S)-Methyl 6-Bromo-6-((R)-1-Hydroxyethyl)-3,3-Dimethyl-7-Oxo-4-Thia-1-Aza-Bicyclo[3.2.0]Heptane-2-Carboxylate
Molecular Formula C11H16BrNO4S
CAS Registry Number 80629-46-5
EINECS 279-518-6