China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 24938-86-1;889852-02-2 Poly[(3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)-1,4-phenyleneoxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyloxy-1,4-phenylene]

24938-86-1;889852-02-2 Poly[(3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)-1,4-phenyleneoxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyloxy-1,4-phenylene]

Product Name Poly[(3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)-1,4-phenyleneoxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyloxy-1,4-phenylene]
Synonyms Poly(phthalidylidene-p-phenyleneoxyterephthaloyloxy-p-phenylene);1,4-Benzenedicarboxylic acid-4,4'-phthalidylidenediphenol copolymer,SRU;F 2;F 2 (polyester);FV 2;FV 2 (polyester);Phenolphthalein-terephthalicacid copolymer, SRU;Phenolphthalein-terephthalic acid dichloride copolymer,SRU;Phenolphthalein-terephthaloyl chloride copolymer, SRU;Phenolphthalein-terephthaloyl dichloride copolymer, SRU;Phthalidylidenediphenol-terephthalic acid copolymer, sru;Terephthaloylchloride-phenolphthalein copolymer, sru;F-2
Molecular Formula (C28H16O6)n
CAS Registry Number 24938-86-1;889852-02-2
Molecular Structure