China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 90071-48-0 4-Oxazolecarboxylic acid,2-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)pentyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

90071-48-0 4-Oxazolecarboxylic acid,2-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)pentyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

Product Name 4-Oxazolecarboxylic acid,2-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)pentyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
Molecular Formula C25H37NO7SSi
CAS Registry Number 90071-48-0
Molecular Structure


    Suppliers for 90071-48-0(0):