China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 9081-45-2 Methoxy polyethylene glycol methacrylate-styrene polymer

9081-45-2 Methoxy polyethylene glycol methacrylate-styrene polymer

Product Name Methoxy polyethylene glycol methacrylate-styrene polymer
Synonyms Methoxy polyethylene glycol methacrylate-styrene polymer
CAS Registry Number 9081-45-2


    Suppliers for 9081-45-2(0):