China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 94667-33-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),R-[2-(didecylmethylammonio) ethyl]-ö-hydroxy-,propanoate (salt)

94667-33-1 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),R-[2-(didecylmethylammonio) ethyl]-ö-hydroxy-,propanoate (salt)

Product Name Poly(oxy-1,2-ethanediyl),R-[2-(didecylmethylammonio) ethyl]-ö-hydroxy-,propanoate (salt)
Synonyms Bardap(R) 26;Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate;N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionate (in ca. 10%Ethylenglycol / ca. 18% Polyethylenglycol)
CAS Registry Number 94667-33-1


    Suppliers for 94667-33-1(0):