China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 96217-14-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(phenylmethyl)-ω-hydroxy-, phosphate, compd. with N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine

96217-14-0 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(phenylmethyl)-ω-hydroxy-, phosphate, compd. with N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine

Product Name Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(phenylmethyl)-ω-hydroxy-, phosphate, compd. with N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
Synonyms Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(phenylmethyl)-hydroxy-, phosphate, compd. with N-(2-aminoethyl)-N'-(2-((2-aminoethyl)amino)ethyl)-1,2-ethanediamine
Molecular Formula C8H23N5ยท
CAS Registry Number 96217-14-0
EINECS 306-135-4


    Suppliers for 96217-14-0(0):