China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 21269-61-4 3,6,6-trimethyl-1-phenyl-6,7-dihydro-1H-indazol-4(5H)-one

21269-61-4 3,6,6-trimethyl-1-phenyl-6,7-dihydro-1H-indazol-4(5H)-one

Product Name 3,6,6-trimethyl-1-phenyl-6,7-dihydro-1H-indazol-4(5H)-one
CAS Registry Number 21269-61-4


    Suppliers for 21269-61-4(0):