China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 22608-45-3 4,4'-Dihydroxytolan

22608-45-3 4,4'-Dihydroxytolan

Product Name 4,4'-Dihydroxytolan
Synonyms 4-[2-(4-hydroxyphenyl)ethynyl]phenol
CAS Registry Number 22608-45-3