China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 252337-64-7 Adenosine,N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-8-[[3-[[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]propyl]amino]-,3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]

252337-64-7 Adenosine,N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-8-[[3-[[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]propyl]amino]-,3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]

Product Name Adenosine,N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-8-[[3-[[[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]propyl]amino]-,3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Molecular Formula C64H73N12O9PS
CAS Registry Number 252337-64-7
Molecular Structure


    Suppliers for 252337-64-7(0):