China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 258273-77-7 ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE

258273-77-7 ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE

Product Name ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE
Synonyms ETHYL-DIMETHYL-PROPYLAMMONIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE
CAS Registry Number 258273-77-7