China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 391674-43-4 2-Propanol,1-[[2-[4-[2-[2-chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]phenyl]ethyl]amino]-3-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenoxy]-, (2S)-

391674-43-4 2-Propanol,1-[[2-[4-[2-[2-chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]phenyl]ethyl]amino]-3-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenoxy]-, (2S)-

Product Name 2-Propanol,1-[[2-[4-[2-[2-chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]phenyl]ethyl]amino]-3-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenoxy]-, (2S)-
Molecular Formula C49H49ClN6O3Si
CAS Registry Number 391674-43-4
Molecular Structure


    Suppliers for 391674-43-4(0):