China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 477740-72-0 Propanoic acid,2-methyl-2-[4-[[[[4-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiazolyl]carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-, ethyl ester

477740-72-0 Propanoic acid,2-methyl-2-[4-[[[[4-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiazolyl]carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-, ethyl ester

Product Name Propanoic acid,2-methyl-2-[4-[[[[4-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiazolyl]carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-, ethyl ester
Molecular Formula C25H25F3N2O4S
CAS Registry Number 477740-72-0
Molecular Structure


    Suppliers for 477740-72-0(0):