China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 490037-60-0 2-Azetidinone,3-[(1R)-1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-4-[(1R)-1-methyl-2-[7-(methylthio)imidazo[5,1-b]thiazol-2-yl]-2-oxoethyl]-, (3S,4R)-

490037-60-0 2-Azetidinone,3-[(1R)-1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-4-[(1R)-1-methyl-2-[7-(methylthio)imidazo[5,1-b]thiazol-2-yl]-2-oxoethyl]-, (3S,4R)-

Product Name 2-Azetidinone,3-[(1R)-1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-4-[(1R)-1-methyl-2-[7-(methylthio)imidazo[5,1-b]thiazol-2-yl]-2-oxoethyl]-, (3S,4R)-
Molecular Formula C20H31N3O3S2Si
CAS Registry Number 490037-60-0
Molecular Structure


    Suppliers for 490037-60-0(0):