China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 497144-29-3 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-(hydroxymethyl)-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[(4Z)-7-(trimethylsilyl)-4-heptene-2,6-diynyl]-, (3R,4S)-rel-

497144-29-3 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-(hydroxymethyl)-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[(4Z)-7-(trimethylsilyl)-4-heptene-2,6-diynyl]-, (3R,4S)-rel-

Product Name 2-Azetidinone,1-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-4-(hydroxymethyl)-3-[(triethylsilyl)oxy]-3-[(4Z)-7-(trimethylsilyl)-4-heptene-2,6-diynyl]-, (3R,4S)-rel-
Molecular Formula C26H47NO3Si3
CAS Registry Number 497144-29-3
Molecular Structure


    Suppliers for 497144-29-3(0):