China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 53451-82-4 Diazene, [(4-methoxyphenyl)(phenylhydrazono)methyl](4-nitrophenyl)-

53451-82-4 Diazene, [(4-methoxyphenyl)(phenylhydrazono)methyl](4-nitrophenyl)-

Product Name Diazene, [(4-methoxyphenyl)(phenylhydrazono)methyl](4-nitrophenyl)-
Molecular Formula C20H17N5O3
CAS Registry Number 53451-82-4
Molecular Structure


    Suppliers for 53451-82-4(0):