China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-07-2 Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-07-2 Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C42H35ClF6N2O5S
CAS Registry Number 683813-07-2
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-07-2(0):