China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-20-9 Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[4-(aminosulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-20-9 Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[4-(aminosulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[4-(aminosulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C40H38ClN3O7S2
CAS Registry Number 683813-20-9
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-20-9(0):