China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-21-0 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-21-0 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C41H39ClN2O7S2
CAS Registry Number 683813-21-0
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-21-0(0):