China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 683813-66-3 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[(2-methylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

683813-66-3 Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[(2-methylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[2-[5-chloro-1-(diphenylmethyl)-2-[2-[[[(2-methylphenyl)methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester
Molecular Formula C41H39ClN2O5S
CAS Registry Number 683813-66-3
Molecular Structure


    Suppliers for 683813-66-3(0):