China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 749887-18-1 Cuprate(3-),[8-(hydroxy-kO)-7-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]diazenyl-kN1]-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(5-)]-,sodium

749887-18-1 Cuprate(3-),[8-(hydroxy-kO)-7-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]diazenyl-kN1]-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(5-)]-,sodium

Product Name Cuprate(3-),[8-(hydroxy-kO)-7-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]diazenyl-kN1]-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(5-)]-,sodium
Synonyms Cuprate(3-),[8-(hydroxy-kO)-7-[[2-(hydroxy-kO)-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]azo-kN1]-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(5-)]-,sodium
CAS Registry Number 749887-18-1


    Suppliers for 749887-18-1(0):