China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 874454-29-2 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-1-methylenepropyl]-5-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (2S,3R)-

874454-29-2 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-1-methylenepropyl]-5-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (2S,3R)-

Product Name 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-1-methylenepropyl]-5-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (2S,3R)-
Molecular Formula C28H45NO6Si
CAS Registry Number 874454-29-2
Molecular Structure


    Suppliers for 874454-29-2(0):