China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 87763-07-3 Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[2-(methylsulfinyl)-2-phenylethenyl]-, (Z)-

87763-07-3 Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[2-(methylsulfinyl)-2-phenylethenyl]-, (Z)-

Product Name Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[2-(methylsulfinyl)-2-phenylethenyl]-, (Z)-
Molecular Formula C17H19NOS
CAS Registry Number 87763-07-3
Molecular Structure


    Suppliers for 87763-07-3(0):