China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 90295-34-4 Cuprate(3-), [2-[[[[5-(ethenylsulfonyl)-2-hydroxy-3-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]-, sodium

90295-34-4 Cuprate(3-), [2-[[[[5-(ethenylsulfonyl)-2-hydroxy-3-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]-, sodium

Product Name Cuprate(3-), [2-[[[[5-(ethenylsulfonyl)-2-hydroxy-3-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]-, sodium
Synonyms Cuprate(3-), (2-((((5-(ethenylsulfonyl)-2-hydroxy-3-sulfophenyl)azo)phenylmethyl)azo)-5-sulfobenzoato(5-))-, sodium
CAS Registry Number 90295-34-4
EINECS 291-026-3


    Suppliers for 90295-34-4(0):