China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 91672-25-2 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, hydroformylation products

91672-25-2 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, hydroformylation products

Product Name 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, hydroformylation products
CAS Registry Number 91672-25-2
EINECS 294-030-3


    Suppliers for 91672-25-2(0):