China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 99898-53-0 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-(1-oxo-2-propenyl)oxymethyl-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane

99898-53-0 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-(1-oxo-2-propenyl)oxymethyl-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane

Product Name 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-(1-oxo-2-propenyl)oxymethyl-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
Synonyms 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-(1-oxo-2-propenyl)oxymethyl-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane;PENTAERYTHRITOL TRIACRYLATE-ISOPHORONE DIISOCYANATE POLYMER);pentaerythritol triacrylate/ isophorone diisocyanate
CAS Registry Number 99898-53-0


    Suppliers for 99898-53-0(0):