China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 106168-42-7 Amines,C16-22-tert-alkyl,bis[2,4-dihydro-4-[2-[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]diazenyl]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)(1:1)

106168-42-7 Amines,C16-22-tert-alkyl,bis[2,4-dihydro-4-[2-[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]diazenyl]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)(1:1)

Product Name Amines,C16-22-tert-alkyl,bis[2,4-dihydro-4-[2-[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]diazenyl]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)(1:1)
Synonyms Amines,C16-22-tert-alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)(1:1)
CAS Registry Number 106168-42-7


    Suppliers for 106168-42-7(0):