China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 494761-10-3 Phenol,4-[(1E)-2-(3-hydroxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-

494761-10-3 Phenol,4-[(1E)-2-(3-hydroxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-

Product Name Phenol,4-[(1E)-2-(3-hydroxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-
Molecular Formula C20H22O3
CAS Registry Number 494761-10-3
Molecular Structure


    Suppliers for 494761-10-3(0):