China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 494761-12-5 Phenol,4-[(1E)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-

494761-12-5 Phenol,4-[(1E)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-

Product Name Phenol,4-[(1E)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-2-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-
Molecular Formula C21H24O4
CAS Registry Number 494761-12-5
Molecular Structure


    Suppliers for 494761-12-5(0):