China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 791596-26-4 Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl](4-nitrophenyl)-

791596-26-4 Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl](4-nitrophenyl)-

Product Name Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl](4-nitrophenyl)-
Molecular Formula C21H25N3O3Si
CAS Registry Number 791596-26-4
Molecular Structure


    Suppliers for 791596-26-4(0):