China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 863647-65-8 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]

863647-65-8 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]

Product Name L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-a-glutamyl-,2-(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]hydrazide]
Molecular Formula C33H53N5O9
CAS Registry Number 863647-65-8
Molecular Structure


    Suppliers for 863647-65-8(0):