China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 863648-39-9 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]

863648-39-9 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]

Product Name L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]
Molecular Formula C49H70N6O13
CAS Registry Number 863648-39-9
Molecular Structure


    Suppliers for 863648-39-9(0):