China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 895127-41-0 L-Valine, N-[1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester

895127-41-0 L-Valine, N-[1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester

Product Name L-Valine, N-[1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester
Molecular Formula C26H38N2O3
CAS Registry Number 895127-41-0
Molecular Structure


    Suppliers for 895127-41-0(0):